Hvilke kategorier skal jeg bruke i ferie- og fraværsmodulen?

Ferie: Her registreres feriedager man har krav på eller fått ekstra, eventuelt dager overført fra forestående år.

Hjemmekontor: Har bedriften din en ordning der du kan bruke hjemmekontor ved behov, er dette en fin kategori å bruke. Legg inn "hjemmekontor" slik at lederen din og kollegaer ser at du ikke er på kontoret, men at du er tilgjengelig og på jobb.

Sykefravær - egenmeldt: En egenmelding innebærer at du som ansatt melder fra om at du ikke kan jobbe grunnet sykdom eller skade, uten å måtte innhente legeerklæring. En egenmelding gjelder alltid som hele dager. Har man jobbet for arbeidsgiver i mer enn 2 måneder har man egenmeldingsrett. Som et minimum har man krav på å kunne bruke en 3 dagers sammenhengende egenmelding opp til 4 ganger over en 12 måneders periode.

Sykefravær - legemeldt: Sykemelding får du hos en lege eller annen behandler som har rett til å skrive sykmelding. En sykmelding gjelder alltid fra den dagen du tok kontakt grunnet sykdom, og kan ikke tilbakedateres. Du kan kun få sykemelding for egen sykdom.

Omsorgsdager: Dette omtales ofte som "sykt barn-dager". Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett på omsorgsdager når man må være borte fra jobb når barnet *****.eks er sykt eller må tas vare på. Avhengig av antall barn har man et visst antall omsorgsdager pr kalenderår. (Inntil 2 barn under 12 år er 10 dager) Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre om en arbeidstaker kan ta ut time for time, halve dager eller kun hele dager.

Avspasering: Denne kategorien benyttes dersom du som arbeidstaker har en avtale om at overtid/plusstid skal kunne tas ut som fritid i stedet for lønn. Det er vanlig at man avspaserer time for time, og at man tar ut avspasering på et tidspunkt avtalt med arbeidsgiver.

Permisjon: Det finnes mange ulike typer permisjoner, hvorav noen er lovfestet.
Vanlige permisjoner er fødselspermisjon, foreldrepermisjon, omsorg for og pleie av nærstående, utdanningspermisjon, offentlige verv og religiøse høytider. (Barns og barnepassers sykdom er en type permisjon, men har i Adminkit sin egen kategori med "Omsorgsdager").

Permisjon som ikke er lovfestet kan likevel avtales direkte med arbeidsgiver, eller gjennom tariffavtaler. Dette kan være tilvenning i barnehage, flyttedag, begravelse m.m. Disse behovene for kortvarig fravær fra arbeid går alle innunder en type velferdspermisjon.

Annet: Denne kategorien kan benyttes til egne avtaler med arbeidsgiver. Her er det fornuftig å bruke kommentarfeltet til å referere til inngått avtale.

cd92341a-f21f-4d67-b298-1f143221b456